Dotazník nápadů k revitalizaci sídliště

Do 20. 11. 2022 zde můžete vyplnit dotazník zabývající se budoucností sídliště na nábřeží 17. listopadu a Na Obci v Jaroměři. Vaše náměty budou převedeny do vizuální podoby a budou sloužit pro účely zpracování architektonicko-urbanistické studie.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Obsah

Koncept 2
Dispozice 5
Fasády 7
Welness 9
Vegetace 9
1.

Příparava projektu

průzkum podkladů, online mapování, definice zadání, inspirace, tvorba webu

2.

Výjezd na místo

návštěva místa a společné projití koupaliště s představením fungování adekvátních provozů a užití

3.

Navrhování - 1. fáze

modelování, skicování a návrh konceptu řešení budovy zjednodušené prostorové zobrazení a půdorys

4.

Ukončení 1. fáze

online odevzdání fáze 1. na webu projektu, zaslání konceptu vedení obce

5.

Zpětná vazba

zpětná vazba objednatele projektu

6.

Navrhování - 2. fáze

finalizace návrhu - kreslení 2D, 3D, případně skici, půdorysy, řez, pohledy, finalizace textu a zapracování do webu, řešení grafické stránky finální studie

hranice řešeného území

Anotace – širší vztahy

Plavecký areál v Jaroměři je umístěn na velice strategickém místě ve městě. Blízko do centra a v sousedství sportovních areálů: zimní stadion, fotbalové hřiště, sportovní hala u gymnázia. Dnes však koupaliště není v příliš dobrém stavu a zaslouží si výraznou rekonstrukci či spíše přestavbu.

Hmotové uspořádání vychází z prozkoumaných možností orientace budov, jejich velikostí, umístění a vztahů mezi sebou. Ideálním tvarem vnímáme co nejjednodušší a jasnou horizontální linii plovárny. Dáváme důraz na horizontální pohyb odvozený od pohybu lidí kolem bazénu a pohybu vody na hladině.

Zadání

Cílem studie je návrh a nacenění připravovaných úprav revitalizace koupaliště, zejména stavební řešení dvou nových objektů: hlavní budova se zázemím pro návštěvníky a budova technologického zázemí.

Vymezené území

pozemky p. č.: 1383/1, 1383/2, 1883/3, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1385/1, 1385/2, 1386/3

Stávající stav

Studie počítá s odstraněním dvou stávajících objektů a s výstavbou nových. Technologie pro bazény zůstává zachována na stávajícím místě, stejně tak pozice a velikost bazénů. Do budoucna se počítá s opravou bazénových van (kachlíky nahrazeny nerezem), tudíž se nabízí možnost i výměny stávající dlažby v celém areálu. Je navrženo nové oplocení. Na svahu na jižní straně koupaliště byla provedena probírka a počítá se s výsadbou nových stromů. Stávající počet zaměstnanců ve směně je 6 (2 pokladní, uklízečka, údržbář, 2 plavčíci, kteří vykonávají funkci zdravotníka).
Veškeré technologie a vybavení vč. atrakcí budou řešit odborníci na bazény.
Na koupališti ne nepředpokládá konaní závodů ani vznik plaveckého oddílu. Koupaliště slouží k letnímu provozu, předpokládá se vznik wellness prostoru fungující celoročně.
Stávající kapacita koupaliště je 1 400 návštěvníků, ta zůstává pro projekt stejná. Prostorové požadavky jsou stanoveny tedy pro 1 400 návštěvníků na základě vyhlášky
č. 135/2004 Sb., kterou byly stanoveny hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

navrhovaný tvar stavby zázemí koupaliště

Koncept

Myšlenka návrhu spočívá ve zkompaktnění veškerého provozu plaveckého areálu zkompaktnit a celý prostor semknout pro zpřehlednění ze strany návštěvníka. Pozornost je obrácena dovnitř do areálu. Tím vytváříme klidovou rekreační oázu uvnitř města.
Aby koupaliště nepůsobilo anonymně a neosobně navrhujeme různé zóny charakterů menší rozmanité prostory určené pro různé skupiny lidí. Tak, aby si každý našel to své: děti prostor ke hraní, rodiče k odpočinku, ale v dosahu dětí, plavci klidovou zónu, kde si mohou nerušeně zaplavat, adolescenti zase prostor k “blbnutí” a pro starší návštěvníky zase klidové místa ve stínu.
Pro celistvost koupaliště volíme i sjednocení hlavních materiálů: dřeva a nerezu.
Stávající hodnoty koupaliště vidíme v přilehlém svahu, který by se měl využít pro návštěvníky koupaliště: stezkou naokolo koupaliště spojenou se skluzavkami v terénu.
Vstup navrhujeme přemístit k hlavní budově s výhledem na vilu Čerychových. Návštěvník vstupuje do centrálního prostoru, odkud přehledně vidí různá místa a může se tak rozhodnout, zda rovnou půjde na trávu si lehnout, položit si věci na dřevěnou palubu – tzv. solárium či si hned dá něco v bufetu na dřevěné terase. Tento hlavní prostor sjednocen a zaujímá hlavní prostor dění > centrum koupaliště (vstup, občerstvení, napojení na malý i velký bazén).

Propojení a ucelení

Zapojení celé plochy areálu vnímáme jako další stěžejné bod návrhu. Navrhujeme z ochozu solárií pokračovat v cestě po pěšině (nášlapné kameny / vysypaná pěšina borkou či kačírkem) tak, aby se uzavřel okruh okolo koupaliště. Zároveň budeme využívat svah, který přidává na hodnotě koupaliště.

rozdělení z centrálního místa

stezka "Naokolo" areálu

zóny - charaktery míst

Charaktery

Celý areál spojuje možnost procházení a obcházení bazénů i zelených vegetačních ploch. Vstup je umístěn do strategického centrálního místa, které navazuje na místa dalších charakterů.

1/ společná zóna – hlavní dění

Vstup, pokladna, občerstvení. Tři místa, které při návštěvě koupaliště nevynecháte. Sdružujeme je právě tady a vytváříme hlavní místo setkávání. Občerstvení je provedeno formou bufetu s výdejním okénkem a navazující terasou.

2/ hravá zóna pro děti a rodiče

Solárium vedoucí od saunové zahrady podél východní strany areálu slouží především rodičům a dětem, které se združují v okolí malého bazénu a brouzdaliště. Zároveň je to blízko k občerstvení a děti tak mají stále na dohled.

3/ klidová zóna – chill

Podél hlavní budovy jsou navrženy pobytové dřevěné lehátkové plochy, které navazují na pronajímatelné kabiny. Těchto 14 kabin si mohou návštěvníci pronajmout na daný měsíc či celé léto a nechat si tu zde své věci.

4/ plavecká zóna

Velký bazén je rozdělen na akční část bazénu a plaveckou. Jsou ponechány 4 padesátimetrové plavecké dráhy, podél kerých jsou rozmístěny lehátka a odpočinkové houpací sítě. Návštěvník, který si jde ryze zaplavat tak má vlastní klid.

5/ hřiště

Výhodou Jaroměřského koupaliště je, že není ryze v rovině. Svah při jižní straně areálu se snažíme aktivně zapojit a využít tak jeho přednosti, ať už jako usazení herních prvků, vyhlídkové pěšiny či založení květnaté louky pro lepší ekosystém lokality.

parkování

Je navrženo parkoviště a navržena nová parkovací místa podél komunikací. Celkem je navrženo 57 parkovacích míst, z toho 3 pro osoby se sníženou schopností pohybu,
4 stání vyhrazena pro personál koupaliště, 1 stání pro provozovatele občerstvení, 4 stání vyhrazeno pro obytný dům č. p. 185.
Je zřízen kamerový systém u pokladen, vstupu a stojanů na kola.

charaktery míst

zaznačení nové budovy

zázemí a řešení navazujících prostor

půdorys zázemí

funkční rozdělení provozu

Architektonické řešení budov

Fasáda je tvořena dřevěnou lamelami. Kladení hranolů (případně prken) je vertikální a usnadňuje tak dělení různých prostr a celkové linii horizontální. Udává tak dynamický horizontální pohyb.

Hlavní budova zázemní koupaliště

Dlouhý objekt utváří vodící linii podél ulice Karla Lánského a zároveň odděluje ruch sídliště a prostor koupaliště. Budova je situována na severní straně řešeného území a utváří jakousi protiváhu svahu na jižní straně. Směrem do ulice je fasáda spíše uzavřená oprosti fasádě jižní, dovnitř areálu, která je otevřená. Jsou zde vytvořeny průchody přímo k místu, kterou návštěvník zrovna potřebuje (sprchy, toalety či skříňky). Zbytek fasády je zastíněn laťování, které je někdy hustší, někdy řidčí. Návštěvník tak i při průchodu budovou neztrácí kontakt s dějem u bazénu a návštěvníci u bazénu mohou sledovat pohyb uvnitř.
Některá okna do ulice jsou skryta za laťováním. Okna ve sprchách a na toaletách jsou v mléčného skla, tak aby světlo dovnitř šlo, ale vidět zvenku dovnitř ne.

pohled od pronajímatelných převlíkáren k hlavní budově

pohled na jižní a severní fasádu

řez soláriem u brouzdaliště

Solárium

Jsou navržena dvě solária- jedno při budově zázemí táhnoucí se k pronajímatelným kabinám na západě a druhé solárium je napojeno od prostoru zahrady sauny a uzavírá východné část koupaliště. Solária tvoří „obímající ramena koupaliště“, vycházející z hlavní budovy. Podporují tak kompaktní charakter a zamezují rušení vlivů z okolního prostředí. Část okruhu by měl tvořit ochoz s lehátky, posedovými schody či různě naklopenou dřevěnou palubou. Materiál dřeva je zvolen pro příjemné sezení a koresponduje s užitím dřeva na fasádě objektu zázemí.

řez areálem

řez koupalištěm - skluzavka, malý bazén, bufet

solárium a brouzdaliště

Mobiliář

nerezové sprchy

dřevěná pódia

houpací sítě - hamaky

stojany na kola

odpadkové koše

veřejné osvětlení

saunová zahrada s možností přidávání jednotlivých saun

Wellness

Provozně samostatnou jednotkou vedle koupaliště je prostor wellness se saunou, kde je primární fungování i přes zimu, celoročně narozdíl od letního koupaliště. Zázemí sauny je situováno strategicky vedle občerstvení. Lze tedy prostory sauny a bufetu spojit – prostor lze pronajmout jednomu provozovateli.
Sauny jako takové jsou navrženy do saunové zahrady, což je oplocený prostor, vizuálně oddělen od okolí. Zde jsou instalovány různé druhy a velikosti saun dle potřeby. Pro začátek počítáme s dvěmi saunami (v propočtu). Dle zájmu mohou být sauny či páry jako samostatné jednotky doplněny. Tato zahrada přímo sousedí s areálem koupaliště a umožňuje tak lepší flexibilitu do budoucna – možné spojení s koupaliště / využití zahrady v době kdy sauna nebude v provozu / případné rozšíření saunové zahrady. Prostor je navržen jako pronajímatelný prostor buď s obsluhou či bez. Provoz bez obsluhy funguje takto: zarezervujete si saunu online dopředu, sauna se požadovaný čas před vaším příchodech zapne, nahřeje a vy do prostoru vstupujete je na čip. Kromě samotných saun se nachází v saunové zahradě schlazovací bazének v zemi a odpočinkový prostor. Jako odpočinková místnost slouží i vnitřní prostory navazující na bar bufetu, kde je připravena i malá místnost na masáže. Spojení s vegetací vnímáme jako důležité pro relaxaci – zahrada by měla tedy sloužit jako meditační prostor odcloněný od ulice i koupaliště. V samotné sauně je strop otevřen s výhledem na oblohu – pocit klidu uvnitř města.

Vegetace – sad

zadní část areálu - sad a sportovní část

možno sekat pro vytvoření cest a intimnějších prostor

květnatá louka

traviny - přirozené oplocení ochozu

zemní trampolíny

terénní skluzavky

šlapáková cesta

1. fáze navrhování

Ideální tvar

Hmotové uspořádání vychází z prozkoumaných možností orientace budov, jejich velikostí, umístění a vztahů mezi sebou. Ideálním tvarem vnímáme co nejjednodušší a jasnou horizontální linii plovárny. Dáváme důraz na horizontální pohyb odvozený od pohybu lidí kolem bazénu a pohybu vody na hladině. 

vývoj návrhu hmotového uspořádání

vývoj návrhu hmotového uspořádání

vývoj návrhu hmotového uspořádání

vývoj návrhu hmotového uspořádání

Myšlenka návrhu

  • kompaktnost
  • jednotné zpracování – materiály, tvary i barvy: kov a dřevo
  • semknutí dovnitř
  • vytvoření klidové rekreační oázy uvnitř města
  • menší rozmanité charaktery

navrhovaný tvar stavby zázemí koupaliště

Stávající hodnoty koupaliště vidíme v přilehlém svahu, který by se mohl využít pro návštěvníky koupaliště, například stezkou naokolo koupaliště spojenou se skluzavkami v terénu. 

Vstup navrhujeme přemístit k hlavní budově s výhledem na vilu Čerychových. Návštěvník vstupuje na dřevěnou terasu, která vede až k občerstvení a prostoru pro sezení. Tento prostor je tak sjednocen a zaujímá hlavní prostor dění > centrum koupaliště (vstup, občerstvení, napojení na malý i velký bazén).

zakomponování svahu do návrhu: pěší stezka, skluzavky

Propojení a ucelení

Zapojení celé plochy areálu vnímáme jako další stěžejné bod návrhu. Navrhujeme z ochozu solárií pokračovat v cestě po pěšině (nášlapné kameny / vysypaná pěšina borkou či kačírkem) tak, aby se uzavřel okruh okolo koupaliště. Zároveň budeme využívat svah, který přidává na hodnotě koupaliště.

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Solárium

Část okruhu by měl tvořit ochoz s lehátky, posedovými schody či různě naklopenou dřevěnou palubou. Materiál dřeva je zvolen pro příjemné sezení a koresponduje s užitím dřeva na fasádě objektu zázemí.

„obímající ramena koupaliště“

Fasáda
  • dřevěná lamelová fasáda
  • hlavní linie horizontální
  • dynamický pohyb plytké sinusoidy

situace

Atributy

Typické prvky pro koupání a zábavu ve vodě propisující se do návrhu a tím, specifikující toto koupaliště. Chceme předejít univerzalitě a podpořit originalitu místa.

Navrhujeme místo zpestřit zemními trampolínami, zavěšenými hamakami či houpačkami, posedovými palubami ve svahu a travinovými záhony vytvářející intimnější charaktery koupaliště.

červené vlaječky

červený záchranný kruh

molo

různé hloubky, různé tvary okrajů bazénů

hamaky, závěsné křesla, houpačky

Wellness

sauna var A/ malá, max pro 6 osob, online obsluha, vstup na čip, rezervace dopředu
sauna var B/ velká, 6-12 osob, možnost spojení s bufetem – jeden provozovatel, lepší občerstvení v sauně, přidaná pára a místnost na masáže
> v sauně by měl být bazének na schlazení
> odpočinková místnost spojení s vegetací – atrium jako meditační prostor
> možnosti otevření stropu a výhledu na oblohu – pocit klidu uvnitř města

stropní okno

mléčné sklo na fasádě - interakce vnitřního a vnějšího prostředí

otevřené malé atrium

Rešerše dobré praxe koupališť

Pro inspiraci zde uvádíme povedené realizace ze světa.

Koupaliště ve Francii, LOG Architectes, 2014 (foto: Edouard Decam)

Koupaliště ve Francii, LOG Architectes, 2014 (foto: Edouard Decam)

Koupaliště ve Francii, LOG Architectes, 2014 (foto: Edouard Decam)

Koupaliště Borden Park, Edmonton, Kanada - architekt: gh3, zdroj: archdaily.com

Koupaliště Borden Park, Edmonton, Kanada - architekt: gh3, zdroj: archdaily.com

Koupaliště Borden Park, Edmonton, Kanada - architekt: gh3, zdroj: archdaily.com

Koupaliště Jarvabadet, Stolckholm, Švédsko, 2020, autor: Robert Petrén, AIX Arkitekter, foto: Mikael Olsson, Antonius van Arkel

Koupaliště Jarvabadet, Stolckholm, Švédsko, 2020, autor: Robert Petrén, AIX Arkitekter, foto: Mikael Olsson, Antonius van Arkel

Koupaliště Jarvabadet, Stolckholm, Švédsko, 2020, autor: Robert Petrén, AIX Arkitekter, foto: Mikael Olsson, Antonius van Arkel

Tým

Na projektu pracovali 3 architekti z našeho týmu. V případě dotazů či poznámek nás můžete kontaktovat.

Ing.arch. Petra Krejčí

architekt

Ing. arch. Ivo Pavlík

architekt

Ing. arch. Vojtěch Luxemburk

architekt

Koupaliště

On-line verze:

https://jaromer.cityupgrade.cz

City Upgrade